Chviličku prosím…

NEJLEVNĚJŠÍ VIZITKY V ČR

Do 500 ks vizitek nabízíme nejlevnější cenu oboustranného tisku se zachováním vysoké kvality.
ONLINE KALKULÁTOR

Obchodní podmínky


Provozovatel

David Doležal   |   Na Sídlišti 294   |   78349 Lutín

IČ: 07526296   |   Neplátce DPH

 

Bankovní účet: 2101513170 / 2010 – Fio banka

Kontakt: info@500vizitek.cz

 


Kupující

Kupujícím se rozumí koncový spotřebitel, ale také podnikající fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy může jednat i v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Objednané zboží může kupující dále prodávat bez dalšího vědomí prodávajícího.


Prodávající

Prodávajícím se rozumí poskytovatel služeb a prodejce zboží, viz v Provozovatel.


Informace pro Kupující

Informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedené v kalkulátoru, není-li uvedeno jinak. Uzavření smlouvy v jiné než písemné formě (buď odesláním objednávky z tohoto webu nebo emailem) nemá právní účinky. Smlouva nabývá své platnosti po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

 


Doručení

Prodávající dodá zboží kompletní, v termínu do 30 pracovních dnů, není-li písemně sjednána výjimka.

Cena a typ přepravy je uveden vždy na stránce Doprava, platba a kontakty. Kupující si typ přepravy určí sám v objednávkovém formuláři.

Kupující je povinen převzít zboží v dohodnuté době. Nepřevezme-li kupují objednané zboží, je prodávající oprávněn nárokovat po kupujícím náklady na uskladnění, marného dodání a plnou cenu hodnoty zboží.

Zboží ve výdejních místech společnosti Uloženka je k dispozici 7 kalendářních dní. Při dopravě kurýrní službou InTime či GLS jsou provedeny 2 pokusy o doručení. Po navrácení zboží a znovu zaslání je požadováno po Kupujícím uhradit další náklady na přepravu v plné výši předem na bankovní účet.

Platbu je možné provést pouze na bankovní účet 2101513170 / 2010 a to do 14 dnů od uzavření této kupní smlouvy.

 


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze do doby než byla započata výroba nebo jakékoliv práce spojené s výrobou zboží (např. grafický návrh, včetně přípravy návrhu z hotových šablon). Odstoupí-li kupující od smlouvy po započetí těchto prací, má prodávající nárok na náhradu veškerých vzniklých nákladů až do výše 100% konečné ceny zboží.

V případě, že odstoupí od smlouvy prodávající, musí tuto odstoupení kupujícímu řádně zdůvodnit.


Reklamace

Reklamace vizitek se vztahuje na evidentně prokazatelné chyby způsobené při tisku nebo dopravě. Kupující je povinen si vizitky při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Barevný odstín zobrazený na monitoru:

Prodávající nezodpovídá za barevný odstín vizitky zobrazený na monitoru Kupujícího. Záleží na nastavení barevnosti daného monitoru. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při rozdílu mezi rozdílným zobrazením na monitoru Kupujícího a skutečným stavem. V tomto případě nelze vizitky reklamovat.

Tisk nesprávných údajů:

Vizitky nelze reklamovat v případě vytištění nesprávných nebo neúplných údajů dodaných (nebo i schválených) klientem, který je povinen před tiskem překontrolovat všechny údaje a potvrdit jejich správnost. Reklamace se také nevztahuje na textové a grafické chyby v hotových tiskových podkladech, které si klient sám dodá.

Jak reklamaci odeslat:

  1. E-mailem: Reklamaci je možné poslat buď emailem s jasným popisem závady a fotodokumentací, výrobce má poté právo rozhodnout, zda bude pro vyřízení reklamace požadovat vadné zboží zpět či nikoliv. Bez dodání fotografii poškozeného nebo vadného zboží nemusí být reklamace uznána. Reklamace bude přijata na info@500vizitek.cz. 
  2. Dopravcem: Reklamace musí obsahovat jasný popis závady. Zboží Prodávající nepřevezme, jestli-že je zasláno na dobírku.

Poškození při dopravě:

Reklamaci zboží z důvodu poškození při přepravě reklamuje kupující u prodejce a ten poté jedná s přepravcem již sám. O výsledku jednání informuje kupujícího a dodá buď nové zboží nebo vyplatí cenu za zboží poškozené při dopravě.

Na co se reklamace nevztahuje:

  • poškození nesprávným skladováním nebo použitím
  • mechanickým poškozením nebo poškozením vodou
  • živelnou pohromou
  • opotřebením běžným užíváním

V případě reklamace, kdy výrobce požaduje vrácení zboží je nutné vrátit všechny reklamované vizitky (pokud není dohodnuto jinak). V případě, že klient dodá pouze část reklamovaných vizitek zpět, má nárok na výměnu právě tohoto dodaného počtu (pokud není dohodnuto jinak).

Výrobce si nechává právo 14 dní na posouzení reklamace, je však možné se dohodnout i na kratší nebo delší lhůtě.

 


Osobní údaje

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy nebo pro další pouze interní využití. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a uchováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci pouze za účelem dodání zboží.


Řešení sporu

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.


Ostatní ujednání

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2018.